De termen ‘beëdigde vertaling, legalisatie en apostille’ komen regelmatig voor in de vertaalwereld. Vaak komen deze begrippen ter sprake tijdens het vertalen van officiële juridische documenten, zoals contracten en akten. Het is dan ook heel begrijpelijk dat we regelmatig vragen krijgen over wat een beëdigde vertaling is of wat het proces van legaliseren inhoudt. Daarom geven we hier graag een toelichting bij.

Wat doet een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler heeft voor een Rechtbank van Eerste Aanleg een eed afgelegd, waarin hij/zij zweert de tekst zo getrouw en correct mogelijk te vertalen. De beëdigd vertaler mag enkel vertalen naar talen waarvoor hij/zij bij de rechtbank is ingeschreven. Onder een beëdigde vertaling zet de beëdigd vertaler zijn/haar naam en handtekening, waardoor de vertaling een officieel karakter krijgt. Voorbeelden van documenten die beëdigd vertalers vertalen, zijn:

 • Apostilles
 • Notariële akten
 • Processtukken
 • Medische rapporten
 • Diploma’s
 • Paspoorten
 • Huwelijksakten
 • Adoptiepapieren
 • Statuten
 • Alimentatiedocumenten

Wat is een gelegaliseerde vertaling?

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als je een officieel document in het buitenland wilt gebruiken, is legalisatie nodig. In dat geval zet een rechtbank van Eerste Aanleg een stempel op de beëdigde vertaling om deze wettig te verklaren. Deze stempel bevestigt de oorsprong en echtheid van het document door de handtekening van de vertaler met de handtekening in het vertalersregister te vergelijken. De stempel maakt de gelegaliseerde vertaling officieel, waardoor een andere overheid dan de overheid die de documenten uitreikte, de documenten moet erkennen en ze geldig gebruikt kunnen worden.

Verschillende instanties zijn bevoegd om handtekeningen te wettigen, zoals het gemeentebestuur, de rechtbank, het ministerie en ambassade. Welke instantie het document kan ondertekenen, is afhankelijk van het type document en waarvoor de vertaling gebruikt zal worden. Zo kan het zijn dat bepaalde documenten door de Kamer van Koophandel gelegaliseerd moeten worden. Alvorens een vertaling gelegaliseerd kan worden door welke instantie dan ook, moet de vertaling steeds beëdigd zijn.

Hoeveel tijd kost een gelegaliseerde vertaling?

Hoeveel tijd er nodig is voor een gelegaliseerde vertaling hangt af van verschillende factoren:

 • Het aantal pagina’s dat vertaald moet worden
 • De beschikbaarheid van beëdigde vertalers
 • De snelheid waarmee betrokken instellingen de vertaling ondertekenen

Hierdoor kan de levertijd verschillen van 24 uur tot enkele dagen of weken.

Tot slot, wat is een apostille?

Een legalisatie geldt voor landen die niet zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag. Landen die wel zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag kunnen het document bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken laten voorzien van een apostille. Dit is een versnelde procedure, waarbij geen verdere legalisatie nodig is.

Vertaalbureau Wilkens c.s.

Vertaalbureau Wilkens c.s. beschikt over tweehonderd beëdigde vertalers en tolken. Daarom kunnen we voor vrijwel elke talencombinatie beëdigde en gelegaliseerde vertalingen leveren, en desgewenst ook de apostille. We kijken graag mee naar wat je nodig hebt en hoe je dit op de snelst mogelijke manier kan ontvangen.