Onder “opdrachtgever” wordt in de navolgende algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan de opdrachtnemer, hierna te noemen WCS.

Artikel 1
Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat WCS het recht heeft binnen redelijke tijd de opdracht op te zeggen, zonder daardoor tot het geven van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 2
WCS is gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Indien WCS zulks verantwoord acht, houdt zij rekening met de aanwijzingen van de opdrachtgever.

Artikel 3
WCS heeft het recht een opdracht door een derde te laten uitvoeren, tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen

Artikel 4
-1 WCS heeft het recht de tijd waarbinnen de opdracht door haar zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen indien op geen enkele wijze kenbaar is gemaakt, noch op geen enkele wijze is gebleken, welke de afleveringsdatum van de opdracht is.
– 2 Door een tussentijdse verlenging van de opdracht wordt de datum van aflevering door WCS naar redelijkheid uitgesteld.

Artikel 5
WCS kan rechten doen gelden op alle door haar gemaakte kosten, welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6
WCS houdt diegene die de overeenkomst sluit daartoe bevoegd.

Artikel 7
Indien de uitvoering van de opdracht correcties behoeft, dient WCS te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld deze correcties aan te brengen.

Artikel 8
-1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is hetgeen door WCS in rekening is gebracht opeisbaar na verloop van dertig dagen na factuurdatum.
-2 De opdrachtgever is, zonder enige ingebrekestelling, terstond in verzuim op het moment dat de vordering opeisbaar is en de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
-3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, heeft WCS het recht de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over het gehele verschuldigde bedrag, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.
-4 Tegen de factuur van WCS is slechts binnen tien dagen na de factuurdatum te reclameren.
-5…Betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. -6 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen, voortvloeiende uit de met WCS gesloten overeenkomsten, zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van WCS beslissend.

Artikel 9
-1 Behoudens in het geval dat WCS een ernstig en aantoonbaar verwijl treft, is zij nimmer aansprakelijk te stellen voor:
a) eventuele door de opdrachtgever geleden (gevolg)schade, direct of indirect, hoe dan ook betiteld, ter zake van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik, weglatingen of welke fout dan ook.
b) eventuele door de opdrachtgever geleden (gevolg)schade. direct of indirect, hoe dan ook betiteld, ter zake van beschadiging, vernietiging en/of verlies van bij WCS aanwezige gegevens/documenten in welke vorm dan ook, welke toebehoren aan de opdrachtgever.
c) eventuele door de opdrachtgever geleden (gevolg)schade, direct of indirect, hoe dan ook betiteld, ter zake van schade voortvloeiend uit verzending en/of vervoer, op welke wijze dan ook, van gegevens/documenten, hoe dan ook genaamd. -2 Iedere stillegging van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel een deel van het bedrijf, hoe dan ook ontstaan, die op welke wijze dan ook, de uitvoering van de door WCS uit te voeren opdracht belemmert dan wel onmogelijk maakt, is voor risico van de opdrachtgever.
-3 In het geval dat WCS een ernstig en aantoonbaar verwijt treft ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, kan ten hoogste aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de door de opdrachtgever aanwijsbaar geleden schade, zulks met een maximum van 10 000 EUR.
-4 Indien de opdrachtgever ten gevolge van tardieve aflevering schade lijdt, is hij slechts gerechtigd lot vergoeding van de aanwijsbaar geleden (gevolg)schade, zulks met een maximum van 450 EUR.
WCS is niet gehouden tot vergoeding van schade indien de tardieve aflevering het gevolg is van subjectieve overmacht, waaronder in ieder geval de ziekte van de met de opdracht belaste persoon is begrepen.
-5 WCS is niet gehouden aan een door de opdrachtgever opgenomen clausule, kennelijk strekkende WCS te verplichten tot betaling van een boete, onder welke benaming of vorm dan ook.
-6 WCS heeft recht op het overeengekomen bedrag of het bedrag dat redelijkerwijs bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn, indien de opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken ten gevolge van redenen die WCS niet kunnen worden toegerekend.
-7 De opdrachtgever vrijwaart WCS en haar medewerker(s) voor aanspraken van derden.

Artikel 10
Het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval na verloop van drie maanden na aflevering van de opdracht.

Artikel 11
-1 De overeenkomst eindigt op het moment dat de opdracht op de afgesproken wijze volbracht is en indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke mocht voortvloeien uit de met WCS gesloten overeenkomst.
-2 De overeenkomst eindigt eveneens in geval van ondercuratelestelling van een der partijen, in geval van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever. -3 Ingeval zich een van de situaties voordoet als in de voorgaande twee leden beschreven, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en behoudt WCS zich het recht voor zonder enige ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
-4 In het geval dat WCS tot ontbinding overgaat, is zij niet tot enige schadevergoeding gehouden en behoudt zij zich alle rechten voor ten aanzien van elke vordering die WCS ten laste van de opdrachtgever heeft.

Artikel 12
-1 De opdrachtgever die de overeenkomst tussentijds doet eindigen, is gehouden de door de tussentijdse beëindiging gederfde winst, alsmede alle kosten die direct dan wel indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst tot op het moment van beëindiging, te vergoeden, behoudens het geval waarin de reden voor tussentijdse beëindiging aan WCS is te wijten.
-2 Iedere tussentijdse opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 13
Iedere aanvulling en/of wijziging na het verstrekken van de opdracht wordt als afzonderlijke opdracht beschouwd.

Artikel 14
Alle offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 15
-1 Alle tarieven zijn exclusief BTW. -2 Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
De opdrachtgever kan zijn reclamerecht slechts binnen tien dagen na factuur-datum uitoefenen.

Artikel 16
Tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, behoudt WCS het auteursrecht.

Artikel 17
Op iedere overeenkomst met WCS, waar dan ook uit voortvloeiend, is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 18
Eventuele geschillen welke ter zake van de opdracht en de uitvoering daarvan tussen de opdrachtgever en WCS mochten ontstaan, dan wel uit deze algemene voorwaarden mochten voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

Artikel 19
Nietigheid of vernietiging van een dezer bepalingen tast de werking van de overige bepalingen niet aan.